Temos Žymėti visus

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas

Sukurta 2018.07.03 / Atnaujinta 2018.07.03 16:57

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Prekybos politikos skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga Lietuvos Respublikos nacionaliniams interesams prekybos politikos srityje identifikuoti,  Lietuvos pozicijoms kuruojamose Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose rengti ir atstovauti, teisės aktų projektams ir kitiems dokumentams užsienio prekybos srityje rengti ir derinti, dalyvauti įvairių darbo grupių, kurių darbas susijęs su užsienio prekybos politika, veikloje, Europos Sąjungos ir kitų valstybių užsienio prekybos aktualijoms sisteminti,  tendencijoms sekti ir analizuoti.

Funkcijos:

1. rengti ir derinti Lietuvos pozicijas kuruojamose Tarybos darbo grupėse ir komisijos komitetuose ir joms atstovauti;

2. kuruoti Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių bei regionų prekybinių santykių sritį, Europos Sąjungos derybų dėl naujųjų prekybos sutarčių su šiomis trečiosiomis šalimis ir regionais eigą;

3. rengti informaciją skyriaus kuruojamais klausimais nuolatinių atstovų komitetui (COREPER) ir Užsienio reikalų tarybai (URT);

4. dalyvauti susitikimuose, tarptautinėse derybose ir konferencijose (prireikus, padėti jas rengti) užsienio prekybos politikos klausimais;

5. teikti informaciją užsienio prekybos politikos klausimais Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniams, atitinkamoms Lietuvos Respublikos institucijoms, privatiems subjektams;

6. dalyvauti rengiant ir rengti tarptautines sutartis,  nacionalinius ar ES teisės aktus, reglamentuojančius ES bendrąją prekybos politiką;

7. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl  skyriui pateiktų teisės aktų projektų  ir kitų dokumentų;

8. rengti, derinti ir koordinuoti Lietuvos pozicijas ES bendrosios prekybos politikos srityje;

9. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti dvi užsienio kalbas - anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo  lygmens C1 lygiu, kitą kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti plačių interesų, komunikabiliam;

5. gerai išmanyti Europos Sąjungos prekybos politiką ir Lietuvos prekybos politikos prioritetus;

6. gerai išmanyti Europos Sąjungos institucijų darbo principus bei Lietuvos pozicijos formavimo ir derinimo procedūras;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “slaptai“.

Pretendentai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);

7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);

8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2018 m. liepos 12 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Atvykus į Užsienio reikalų ministeriją skambinti tel. 2620. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. liepos 12 d.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata