Temos Žymėti visus

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas

Sukurta 2018.07.03 / Atnaujinta 2018.07.03 17:12

Konsulinio departamento piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 11) reikalinga koordinuoti konsulinės pagalbos teikimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir spręsti klausimus, susijusius su konsulinės pagalbos teikimu Lietuvoje nukentėjusiems ar sulaikytiems užsienio valstybių piliečiams.

Funkcijos:

1. koordinuoti konsulinės pagalbos teikimą nelaimingo atsitikimo, ligos, mirties atveju, nusikaltimų aukoms, sulaikytiems, atliekantiems bausmę ar įtariamiems padarius nusikaltimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir spręsti klausimus, susijusius su konsulinės pagalbos teikimu;

2. bendradarbiauti su užsienio valstybių atstovybėmis, kai yra gaunama informacija apie Lietuvoje nukentėjusius ar sulaikytus užsienio valstybių piliečius;

3. rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos piliečių paklausimus konsulinės pagalbos klausimais;
4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis;

5. pagal kompetenciją konsultuoti konsulinius pareigūnus, teikti informaciją piliečiams, rengti informacinę, analitinę ir mokomąją medžiagą, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

6. prireikus pavaduoti skyriaus darbuotojus, atsakingus už tarpininkavimą konsulinėms įstaigoms išduodant konsulines pažymas vietoj prarastų transporto priemonių registracijos liudijimų ir vietoj prarastų vairuotojo pažymėjimų;

7. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti dvi užsienio kalbas - anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo  lygmens C1 lygiu, kitą kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą, personalo valdymą, darbo teisę, viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką;

6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “slaptai“.

 

Pretendentai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);

7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);

8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2018 m. liepos 12 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Atvykus į Užsienio reikalų ministeriją skambinti tel. 2620. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. liepos 12 d.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata