Temos Žymėti visus

Atranka į laikinai negalinčio eiti LR URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir humanitarinės pagalbos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas

Sukurta 2018.07.04 / Atnaujinta 2018.07.04 14:00

Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir humanitarinės pagalbos skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai planuoti ir koordinuoti, užtikrinti, kad tarptautiniuose forumuose būtų pristatomi ir ginami Lietuvos interesai, institucijų įsitraukimui į vystomąjį bendradarbiavimą skatinti.

Funkcijos:

1. koordinuoti Lietuvos pozicijų EBPO vystomojo bendradarbiavimo klausimais rengimą;

2. pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos ir priemonių jai įgyvendinti;

3. pagal kompetenciją palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio valstybių diplomatais ir kitais pareigūnais, tarptautinių donorų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus atstovais Lietuvoje ir užsienyje;

4. prireikus pagal savo kompetenciją rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo klausimais;

5. pagal kompetenciją dalyvauti formuluojant uždavinius konkretiems projektams ir dalyvauti priimant sprendimus dėl projektinių pasiūlymų vertinimo ir teikimo finansuoti, tiesiogiai arba kartu su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) atlikti patvirtintų projektų vykdymo priežiūrą ir vertinimą;

6. pagal kompetenciją atstovauti skyriui ir departamentui konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose, pristatyti departamento poziciją savo kompetencijos klausimais;

7. padėti rengti departamento inicijuotas konferencijas, seminarus ir kitus renginius, pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant ministerijos delegacijų ir pareigūnų vizitus į užsienio valstybes ir tarptautines institucijas ir užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų delegacijų ir pareigūnų priėmimą Lietuvoje, rengti pasiūlymus kitiems ministerijos padaliniams dėl šių susitikimų ;

8. pagal kompetenciją prisidėti prie informacijos apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą viešinimo departamento ir ministerijos interneto svetainėse;

9. rengti tezes, atmintines, pažymas, pranešimus ir informacinę medžiagą, su skyriaus kompetencija susijusius raštus ir kitus dokumentus;

10. pagal kompetenciją rengti informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų, programų ar projektų;

11. vykdyti nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir anglų kalbą - ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti plačių interesų, komunikabiliam;

5. išmanyti pagrindinius žmogiškųjų išteklių valdymo principus;

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

7. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;

8. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktais vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);

7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);

8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 13 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Atvykus į Užsienio reikalų ministeriją skambinti tel. 2457 arba 2620. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. liepos 13 d.

 

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata